Dotazník pro příbuzné/osoby blízké klientů - Průzkum spokojenosti s poskytovanými službami v pobytových zařízeních pro seniory

Dotazník není správně vyplněn, opravte prosím chyby.Přejít na chybu

Vážená paní/pane,

obracíme se na Vás s prosbou o vyplnění dotazníku. Statutární město Ostrava stojí o Váš názor na to, jak se v domově žije Vašemu příbuznému/blízké osobě. Vaše odpovědi pomohou zlepšit služby pro seniory.

Dotazník je anonymní. U každé otázky označte tu variantu odpovědi, která je Vám nejbližší.

Prosíme Vás, udělejte si čas a pohodlí na zodpovězení následujících otázek. Vyplnění dotazníku trvá približně 30 minut.

Dotazník lze otevírat přes odkaz opakovaně, pokud však vyplňování dotazníku přerušíte a vypnete okno prohlížeče, Vámi vyplněné otázky se neuloží. Pokud znovu kliknete na odkaz, dotazník se načte, ale Vámi vyplněné odpovědí se již nenačtou. Je tedy potřeba vyplnit všechny otázky během jednoho otevření dotazníku.

Jakmile budete mít dotazník vyplněný, klikněte na DOKONČIT VÝZKUM na konci dotazníku.

Velmi děkujeme za Vaše názory a také ochotu a čas.


Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D.
náměstek primátora Statutárního města Ostravy


V případě jakýchkoli problémů můžete kontaktovat Mgr. Pavla Proksche, proksch@sociofactor.eu, tel. 774416510, který zabezpečuje sběr dotazníků.
1. Na úvod se Vás zeptáme, líbí se podle Vás klientům v domově?
  
2. Jaký je život klientů v domově? Jsou v klidu a pohodě (nestresují se)?
  
3. Následující výroky se věnují různým stránkám života v domově. Souhlasíte nebo nesouhlasíte s nimi?
rozhodně anospíše anospíše nerozhodně nenevím
Klienti se v zařízení cítí bezpečně.
Klienti se vyznají v Pravidlech soužití/Domácím řádu.
Pracovníci pomáhají všem klientům, pokud se něco mimořádného přihodí.
4. Dále se tážeme na stravování klientů v domově. Když vezmete v úvahu všechny okolnosti, je podle Vás kultura stravování klientů na dobré úrovni?
  
5. Nakolik souhlasíte nebo nesouhlasíte s následujícími výroky, které se týkají kultury stravování?
rozhodně anospíše anospíše nerozhodně nenevím
Zaměstnanci jsou ochotni pomoci klientům při jídle, když je to třeba.
Klient si může vybrat místo, kde chce jíst.
V jídelníčku se klient snadno zorientuje.
6. Nyní se přesuneme k hodnocení prostor domova. Je domov, udržovaný v takovém stavu, že se v něm klientům dobře bydlí?
  
7. Následující výroky se týkají vnitřních prostor. Opět uveďte, zda s nimi souhlasíte či nesouhlasíte.
rozhodně anospíše anospíše nerozhodně nenevím
Pohyb po domově je pro klienty snadný – nejsou zde překážky bránící pohybu.
Vytápění prostor je dostačující.
Pokoje klientů jsou pěkné.
Vybavení pokojů klientů je dostatečné.
8. Dále nás zajímá Váš názor na podmínky pro osobní hygienu klientů. Jsou podle Vás na dobré úrovni?
  
9. Dále Vám předkládáme k posouzení dva výroky o hygieně v domově. Prosíme, označte, nakolik s nimi souhlasíte, nebo nesouhlasíte.
rozhodně anospíše anospíše nerozhodně nenevím
Je dostupná pravidelná péče o nehty, vlasy a kůži pro klienty, kteří ji potřebují.
Délka čekání klientů na pomoc s hygienou je přijatelná.
10. Jste spokojeni s tím, jak lékaři pečují o zdraví klientů v domově?
  
11. Jste spokojeni s tím, jak zdravotní sestry pečují o zdraví klientů v domově?
  
12. Dále Vám předkládáme dva výroky týkající se péče o zdraví v domově. Zamyslete se a označte, do jaké míry s nimi souhlasíte nebo nesouhlasíte.
rozhodně anospíše anospíše nerozhodně nenevím
Péče o zdraví klientů respektuje lidskou důstojnost a soukromí jednotlivce.
Péče o zdraví klientů je na patřičné úrovni.
13. Mohou klienti v domově nerušeně spát a odpočívat, mají dostatečný klid?
  
14. Dále nás zajímá, jaký máte názor na bezpečí klientů v domově. U předložených výroků označte možnosti, které Vám přijdou nejvýstižnější.
rozhodně anospíše anospíše nerozhodně nenevím
Personál pomáhá klientům s pohybem v prostorách (vnitřních i venkovních) domova, pokud to potřebují.
Klienti jsou v zařízení chráněni před násilím a agresí (ubližováním) jiných osob (personál, spolubydlící).
Pokud vzniknou náhlé problémy se zdravím klientů, jsou odpovídajícím způsobem řešeny.
Pracovníci domova se snaží předcházet pádům a úrazům klientů.
V domově jsou v dostatečné míře instalovány bezpečnostní doplňky (madla, bezbariérový přístup, signalizace).
V domově jsou v dostatečné míře umístěny orientační prvky (vodící značky, označení místnosti).
Je k dispozici dostatečné množství kompenzačních pomůcek.
Zařízení má dobrou pověst – doporučil/a bych ho dalším osobám.
15. Dále nás zajímá, jestli mají klienti v domově dostatečné soukromí. Je podle Vás soukromí klientů dobře chráněno?
  
16. Ještě chvíli se budeme zabývat otázkou bezpečí. Do jaké míry souhlasíte nebo nesouhlasíte s následujícími výroky?
rozhodně anospíše anospíše nerozhodně nenevím
Klienti mají na pokojích dostatečné soukromí.
Zaměstnanci dodržují mlčenlivost o svých klientech.
Klienti mají dostatečné soukromí při hygieně, převlékání a ošetřování.
Klienti můžou podat stížnost na služby.
17. Pro Vaše příbuzné/osoby blízké jsou určitě důležité vztahy, které mají s pracovníky domova. Dá se o nich říci, že jsou dobré?
  
18. Vztahům se věnují i následující výroky. Opět uveďte, zdali s nimi souhlasíte nebo nesouhlasíte.
rozhodně anospíše anospíše nerozhodně nenevím
Klienti důvěřují pracovníkům, kteří s nimi pracují.
Klienti mají možnost vyměnit pracovníka, se kterým nejsou spokojeni.
Klienti mají dostatek možností být vyslyšeni a vyjádřit co potřebují.
Přístup a chování zaměstnanců ke klientům je na velmi dobré úrovni.
V domově panuje dobrá atmosféra.
19. Život klientů se odehrává především v prostředí domova. Je pro ně obtížné dozvídat se o veřejném dění mimo domov?
  
20. Jak moc souhlasíte nebo nesouhlasíte s následujícími výroky, které se týkají udržování kontaktů klientů s vnějším světem.
rozhodně anospíše anospíše nerozhodně nenevím
Telefon je pro klienty běžně dostupný.
Internet je pro klienty běžně dostupný.
Televize, rozhlas a noviny jsou pro klienty kdykoliv dostupné.
Pro klienty není problém se dozvědět o společenských a kulturních akcích mimo domov.
21. Je podle Vás pro klienty obtížné dostat se k informacím o tom, co se v domově zrovna odehrává?
  
22. Souhlasíte nebo nesouhlasíte s následujícím výrokem?
rozhodně anospíše anospíše nerozhodně nenevím
Informace o aktivitách a službách jsou klientům snadno dostupné.
23. Jaké jsou podle Vás vztahy mezi obyvateli domova? Jsou dobré?
  
24. Souhlasíte nebo nesouhlasíte s následujícím výrokem?
rozhodně anospíše anospíše nerozhodně nenevím
Klienti nejsou nějak omezování v tom, aby se mohli během dne vzájemně navštěvovat.
25. Domníváte se, že klienti v domově žijí podle svých představ a jsou pány svého života (dělají si, co chtějí)?
  
26. Prosíme Vás, posuďte následující výroky o klientech.
rozhodně anospíše anospíše nerozhodně nenevím
Klienti se cítí být nadále užiteční a prospěšní.
Je podporována soběstačnost klientů.
Klienti jsou kontrolováni až příliš (jako malé děti).
27. Pomáhají pracovníci domova klientům v tom, že se cítí méně opuštěni a osamoceni?
  
28. Oslovují pracovníci klienty, jak by měli (netykají, neužívají zdrobněliny apod.)?
  
29. Máte pocit, že pracovníci klienty v domově dostatečně uznávají a respektují (berou vážně)?
  
30. Setkali jste se někdy v domově, s tím, že byl někdo šikanován (urážen, ponižován)?
  
31. Jak moc souhlasíte nebo nesouhlasíte s následujícími výroky ohledně šikany?
rozhodně anospíše anospíše nerozhodně nenevím
V domově se předchází vzniku šikany ze strany personálu či dalších klientů.
Pokud šikana nastane, v domově je rázně řešena.
32. V další části dotazníku se věnujeme možnostem aktivního trávení času klientů. Myslíte si, že mají v domově dostatek možností jak se seberealizovat (nenudit se)?
  
33. Do jaké míry souhlasíte nebo nesouhlasíte s následujícími výroky?
rozhodně anospíše anospíše nerozhodně nenevím
Klienti mají dostatek možností věnovat se vlastním zájmům a koníčkům.
Klienti mají dostatek možností zapojit se do různých aktivit a činností.
Klienti mají dostatek možností zapojit se do kulturních a společenských akcí.
Klienti se mohou svobodně rozhodovat o časovém rozvrhu dne.
Klienti mají možnost podílet se na navrhování aktivit, uplatnit své nápady.
Klienti mají příležitost pravidelně hodnotit kvalitu péče a služeb, vyjadřovat se k nim.
Pracovníci zohledňují připomínky a návrhy na zlepšení od klientů.
Klienti mají dostatečnou nabídku činností, které jim umožnují poznávat stále něco nového.
34. Je podle Vás v domově dostatek možností pro pohybové aktivity, které pomáhají klientům cítit se lépe (např. procházky, cvičení)?
  
35. Ohledně možností pohybu klientů jsme pro Vás připravili dva výroky. Zamyslete se a označte, do jaké míry s nimi souhlasíte nebo nesouhlasíte.
rozhodně anospíše anospíše nerozhodně nenevím
Pohybové aktivity pro klienty domova jsou na dobré úrovni.
Zaměstnanci dokáží klienty náležitě motivovat k pohybu.
36. Jsou podle Vás v domově vytvářeny podmínky pro naplňování duchovních potřeb klientů?
  
37. S předchozí otázkou souvisí i následující výroky, nad nimiž se prosím rovněž zamyslete.
rozhodně anospíše anospíše nerozhodně nenevím
Klienti se mohou pravidelně účastnit náboženských obřadů.
Klienti mají místo pro meditaci/modlení.
Klienti mají s kým mluvit o otázkách konečnosti života.
Klienti mají možnost se připravit na důstojný odchod ze života.
Klienti mají možnost navštěvovat hřbitov, kde jsou pochováni jejich blízcí.
Na samotný závěr dotazníku Vás prosíme o poskytnutí některých údajů o Vaší osobě. Budeme je zpracovávat anonymně a nikde je nebudeme uvádět.
*
39. Jste:
42. Má Váš příbuzný/osoba blízká dřívější zkušenost s pobytem v jiném zařízení (LDN, Domov s pečovatelskou službou, Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem atd.)?
43. Jak daleko bydlíte od zařízení, kde žije Váš příbuzný/osoba blízká?
44. Jaký vztah ke klientovi máte?
Děkujeme Vám za vyplnění dotazníku!