Váš nový průzkum

Dotazník není správně vyplněn, opravte prosím chyby.Přejít na chybu
Průzkum Ministerstva pro místní rozvoj ČR k dotačnímu titulu Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách

Obracíme se na Vás se žádostí o vyplnění krátkého dotazníku, jehož výsledky budou využity pro nastavení dotačního titulu Ministerstva pro místní rozvoj Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách. Vyplnění dotazníku Vám zabere maximálně 5 – 10 minut času.

Děkujeme za Váš čas a názor
Ministerstvo pro místní rozvoj
1. Do jaké kategorie patří Vaše obec/město/kraj?*
2. Byla Vaše obec/město/kraj v letech 2016-2020 příjemcem dotace v rámci dotačního titulu Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách?*
3. Uvažujete o využití tohoto dotačního programu v následujících 3 letech?*

Na otázku odpovídejte pouze v případě, že jste u otázky číslo 3 odpověděli ano.

5. V případě, že neuvažujete, tak proč?
Na otázku odpovídejte pouze v případě, že jste u otázky číslo 3 odpověděli ne. Lze vybrat více možností.
6. Maximální výše dotace se stanovuje dle velikosti žadatele následujícím způsobem, vyhovuje Vám současná výše dotace? Zaškrtněte dle velikosti obce/města/kraje.
ano ne
obec do 3 000 obyvatel – max. výše dotace 70 % způsobilých výdajů
obec od 3 001 do 10 000 – max. výše dotace činí 60 % způsobilých výdajů
obce od 10 001 obyvatel – max. výše dotace činí 50 % způsobilých výdajů
kraje – max. výše dotace činí 50 % způsobilých výdajů
Na otázku odpovídejte pouze v případě, že jste u předchozí otázky odpověděli ne.
8. Účastník podprogramu může v dané výzvě podat více žádostí. Součet požadovaných dotací v rámci jednoho dotačního titulu v rámci této výzvy může být pro ÚK, MSK a KVK maximálně 10 mil. Kč pro jednoho žadatele. Toto nastavení nám:*