Slovácko: Dotazník pro odbornou veřejnost

Dotazník není správně vyplněn, opravte prosím chyby.Přejít na chybu
Vážená paní, vážený pane,

v rámci přípravy Koncepce rozvoje cestovního ruchu v turistické oblasti Slovácko 2030 si Vás dovolujeme požádat o vyplnění následujícího dotazníku. Tento dotazník nám pomůže při stanovení priorit programu a vyhodnocení úrovně destinační spolupráce na území oblasti. Dotazníkové šetření a jeho výsledky budou využity pro zjištění podnětů ke stanovení vhodných opatření za účelem zlepšení podmínek pro rozvoj turismu a destinační spolupráce a přispějí tak k větší efektivitě podpory cestovního ruchu ze strany kraje a zainteresovaných měst a obcí.
1. Uveďte, prosím, ve které části turistické oblasti Slovácko především působíte? (můžete vybrat libovolný počet možností)
2. Souhlasíte s tvrzením, že cestovní ruch představuje pro turistickou oblast Slovácko takové ekonomické odvětví, které by mělo být ze strany obou krajů a zainteresovaných měst a obcí podporováno?
3. Jaké rozvojové podmínky podle Vašeho názoru v současné době vytváří kraje a zainteresovaná města a obce pro rozvoj cestovního ruchu na svém území?
4. Jaké nedostatky brání většímu využití potenciálu cestovního ruchu v turistické oblasti Slovácko? (můžete vybrat libovolný počet možností)
6. Posuďte ze svého pohledu, jaká je v turistické oblasti Slovácko intenzita cestovního ruchu v jednotlivých ročních obdobích?
Velmi vysoká až neúnosnáVysoká ale únosnáPřiměřenáNízká - vyhovuje mi toNízká - nevyhovuje mi to
Jaro
Léto
Podzim
Zima
7. Co pozitivního přinesl / přináší cestovní ruch turistické oblasti Slovácko? (Vyberte prosím max. 3 možnosti)
8. Považujete turistickou oblast Slovácko za atraktivní pro návštěvníky / turisty?
10. Je Vám známo, že území oblasti z odvětvového hlediska cestovního ruchu podporuje a rozvíjí oblastní organizace destinačního managementu - Region Slovácko a Turistická asociace Slovácko (zkratka DMO)?
11. Spolupracujete s touto funkční oblastní organizací destinačního managementu na Slovácku?
12. Co je důvodem, že s organizací destinačního managementu na Slovácku, nespolupracujete?
13. Spolupracovali byste s takovou organizací, kdyby Vám tato organizace destinačního managementu nabídla spolupráci?
14. Pokud by Vám byla spolupráce nabídnuta, byli byste ochotní přispět finančními prostředky?
15. Jak dlouho již spolupracujete s organizací destinačního managementu - s Regionem Slovácko a/nebo s Turistickou asociací Slovácko?
16. Na základě čeho se Vaše spolupráce s organizací destinačního managementu na Slovácku odehrává? (vyberte jen jednu převažující možnost)
17. Pokud je spolupráce s touto organizací podmíněna i Vaším finančním příspěvkem, pak v jaké výši se tento příspěvek obvykle pohybuje v úhrnu za jeden kalendářní rok?
18. Jste se spoluprací s organizací destinačního managementu na Slovácku spokojeni?
20. Jaké nejdůležitější činnosti má, podle Vás, oblastní organizace destinačního managementu na Slovácku zajišťovat? (můžete vybrat libovolný počet možností)
21. Uveďte prosím sektor, který zastupujete:
22. Uveďte prosím druh subjektu, který zastupujete: