Dotazník – Destinačná stratégia rozvoja cestovného ruchu v okrese Snina, v NP Poloniny (odborná verejnosť)

V dotazovaniu nemožno pokračovať, na stránke je chyba.Prejsť na chybu
Vážená pani, vážený pán,

v rámci prípravy Destinačnej stratégie rozvoja cestovného ruchu v okrese Snina, v NP Poloniny 2030 si Vás dovoľujeme požiadať o vyplnenie nasledujúceho dotazníka. Tento dotazník nám pomôže pri stanovení priorít programu a vyhodnotení úrovne destinačnej spolupráce. Dotazníkový prieskum a jeho výsledky budú využité pre zistenie podnetov na stanovenie vhodných opatrení za účelom zlepšenia podmienok pre rozvoj turizmu a destinačnej spolupráce a prispejú tak k väčšej efektivite podpory cestovného ruchu.

Vyplnenie dotazníka Vám nezaberie viac ako 5 min a jeho vyplnenie je úplne anonymné.
1. Súhlasíte s tvrdením, že cestovný ruch predstavuje pre Sninu a okolie, Poloniny, Vihorlat významné ekonomické odvetvie, ktoré má byť zo strany kraja, mesta a obcí podporované?
2. Aké podmienky podľa Vášho názoru v súčasnosti vytvára Prešovský samosprávny kraj, mesto Snina a ďalšie obce pre rozvoj cestovného ruchu na svojom území?
3. Aké nedostatky bránia väčšiemu využitiu potenciálu cestovného ruchu v okrese Snina? (Môžete vybrať ľubovoľný počet možností)
5. Aké formy cestovného ruchu považujete za perspektívne v okrese Snina? (Vyberte len dve prevažujúce možnosti.)
7. Pôsobí vo Vašom meste / obci / území a koordinuje tu aktivity cestovného ruchu Organizácia destinačného manažmentu (DMO)?
8. Spolupracujete s touto organizáciou?
8a. Čo je dôvodom, že s Organizáciou destinačného manažmentu (DMO) pôsobiacou vo Vašej turistickej oblasti, nespolupracujete?
8b. Spolupracovali by ste s takou organizáciou, keby Vám táto organizácia destinačného manažmentu (DMO) ponúkla spoluprácu?
8c. Pokiaľ by Vám bola spolupráca ponúknutá, boli by ste ochotní prispieť finančnými prostriedkami?
8a. Ako dlho s touto Organizáciou destinačného manažmentu (DMO) spolupracujete?
8b. Na základe čoho sa Vaša spolupráca s organizáciou destinačného manažmentu (DMO) odohráva? (Vyberte len jednu prevažujúcu možnosť.)
8c. Ak je spolupráca s touto organizáciou podmienená pravidelným finančným príspevkom, potom v akej výške sa tento príspevok obvykle pohybuje za jeden kalendárny rok?
8d. Ste so spoluprácou s organizáciou destinačného manažmentu (DMO) spokojní?
9. Aké najdôležitejšie činnosti má, podľa vás, oblastná organizácia destinačného manažmentu zabezpečovať? (Môžete vybrať ľubovoľný počet možností.)
10. Podieľa sa Vaša organizácia na rozvoji cestovného ruchu v okrese Snina (organizáciou iniciatív, spoluprácou s ďalšími subjektmi, podnetmi, ...)?
13. Uveďte, prosím, sektor, ktorý zastupujete:
14. Uveďte, prosím, druh subjektu, ktorý zastupujete: