Анкета заповнена неправильно, виправте, будь ласка, помилки. Перейти на помилку
Анкета для Українців, які приїхали в Чехію в період від лютого 2022 р.

Ця анкета призначена для українців, які приїхали в Чехію в період від лютого 2022 р. внаслідок війни.  Якщо ця ситуація Вас стосується, ми просимо Вас заповнити цю анкету. Це не забере у Вас більше 10–15 хвилин, анкету можна заповнити на комп’ютері, планшеті або мобільному телефоні. Питання в анкеті стосуються Вашої родини, роботи та проживання.

Ми хочемо Вас запевнити в тому, що заповнення цієї анкети є добровільним, і це ніяким чином не вплине на Ваше право на фінансову та іншу допомогу. Однак, для того, щоб ефективніше допомогти кожному з новоприбулих, потрібно краще зрозуміти Вашу ситуацію після прибуття в Чехію та проблеми, з якими Ви стикаєтесь.

Анкету за ціле домогосподарство заповнює лише один дорослий член. Під домогосподарством ми розуміємо родичів або близьких осіб, які приїхали в Чехію з України починаючи від лютого 2022 р. (тобто внаслідок воєнного конфлікту), які спільно проживають і ведуть спільне господарство. В домогосподарство врахуйте також дітей, які приїхали з України разом з Вами, та про яких Ви піклуєтесь в Чехії, хоча ці діти і не обов’язково мають бути Ваші власні.

В анкеті вкажіть основну інформацію не тільки про себе, але також про всіх членів Вашого домогосподарства. І навпаки, не вказуйте інформацію про тих осіб, які жили в Чехії до лютого 2022 р

Інформацію про дослідження можна знайти також на веб-сайті Міністерства праці та соціальних справ.

У разі виникнення питань щодо заповнення цієї анкети Ви можете звернутися за телефоном +420 778 715 672.

Ми дуже вдячні Вам за співпрацю у цьому важливому дослідженні.

Міністерство праці та соціальних справ Чеської Республіки


Інформація про обробку персональних даних з подальшою метою:

Інформація про спосіб та обсяг обробки персональних даних, включно обсягу Ваших прав як фізичних осіб, що пов’язані з обробкою Ваших персональних даних згідно з Розпорядженням Європейського парламенту і Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 про захист фізичних осіб у зв’язку з обробкою персональних даних та про вільну передачу цих даних та про анулювання директиви 95/46/ES (загальне розпорядження про захист персональних даних, далі тільки «GDPR»)

 • Юридична підстава опрацювання персональних даних (згідно зі ст. 6 GDPR): наступним я надаю згоду на опрацювання своїх персональних даних з наведеною метою (стаття 6 пункт 1 літ. a) GDPR)
 • Адміністратором персональних даних є: Міністерство праці та соціальних справ, Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2, Скринька даних: sc9aavg, ІН: 00551023, адреса електронної реєстратури: posta@mpsv.cz
 • Упорядник: Click4Survey s.r.o., Інститут соціології АН ЧР, v.v.i
 • Мета опрацювання персональних даних: анкетне дослідження з метою з’ясування житлової, дохідної (включно місця роботи) та соціальної (сімейної) ситуації заявників на гуманітарну допомогу з метою ефективного управління та визначення підтримки та оптимізації потенціалу громадської адміністрації
 • Обсяг опрацювання персональних даних: електронна адреса, наведена заявником в заяві на гуманітарну допомогу
 • Час зберігання персональних даних: Ваші персональні дані будуть оброблятися та зберігатися до відкликання згоди, наданої на їх обробку з наведеною метою, однак не довше, аніж 31. 3. 2025.
 • Передавання персональних даних іншим суб’єктам: Ваші персональні дані можуть бути передані для обробки в межах Європейського союзу або Європейської економічної зони (ЄЕЗ).
 • Зберігання та захист персональних даних: Ваші персональні дані обробляються у відповідності до принципів GDPR і закону № 110/2019 Зб. «Про обробку персональних даних». Для безпечного зберігання персональних даних і для обмеження не уповноваженого доступу до них було вжито відповідних технічних та організаційних заходів. Для захисту персональних даних використовується ряд стандартів і процесів безпеки. Одночасно від усіх обробників вимагається, щоб вони виконували відповідні стандарти безпеки і дотримувались налаштованих процесів захисту персональних даних.
 • Інші Ваші права, пов’язані з обробкою персональних даних: право на інформацію про обробку і доступ до Ваших персональних даних, право на редагування або доповнення, право на видалення, право на обмеження обробки персональних даних, право на можливість перенесення даних, право висунути заперечення, право відкликати згоду, право внести пропозицію або подати скаргу. Окремі права можуть бути реалізовані у формі письмової заяви. У випадку будь-яких сумнівів щодо дотримання обов’язків, що пов’язані з обробкою персональних даних, Ви можете звернутися зі скаргою в Управління захисту персональних даних, юридична адреса Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, https://www.uoou.cz.

České znění:

Dotazník pro Ukrajince, kteří přišli do ČR po únoru 2022.

Tento dotazník je určený pro Ukrajince, kteří přišli do ČR od února 2022 z důvodu války. V případě, že je toto Váš případ, bychom Vás rádi požádali o jeho vyplnění. Nezabere více než 10–15 minut a lze ho vyplnit jak z počítače, tak z mobilu nebo tabletu. Otázky v dotazníku se týkají Vaší rodiny, práce a bydlení.

Rádi bychom Vás zároveň ujistili, že vyplnění dotazníku není Vaše povinnost a nijak neovlivní Vaše nároky na finanční a jinou pomoc. Aby ale bylo možné pomoci každému, kdo přicestoval, co možná nejvíce, musíme co nejlépe porozumět Vaší situaci po příchodu do ČR a problémům, se kterými se musíte potýkat. 

Dotazník přitom za celou domácnost osob, se kterými žijete, vyplňuje pouze jeden dospělý člen. Domácností rozumíme příbuzné nebo jinak blízké osoby, které přišly do Česka z Ukrajiny od února 2022 (tedy v důsledku válečného konfliktu) a společně zde žijí a hospodaří. Do domácnosti započítejte i děti, které  přijely z Ukrajiny a staráte se o ně v ČR, ačkoli nemusí být Vaše vlastní.

V dotazníku prosím vyplňte základní informace nejen o sobě, ale o všech členech domácnosti. Naopak prosím nevyplňujte informace o lidech, kteří v Česku žili už před únorem 2022

Informace o výzkumu najdete také na webu Ministerstva práce a sociálních věcí.

V případě problémů s dotazníkem se můžete obrátit na podporu na čísle +420 778 715 672.


Velmi děkujeme za spolupráci na tomto důležitém šetření.

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR


Informace o zpracování osobních údajů pro další účely:

Informace o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů, včetně rozsahu Vašich práv, jako fyzických osob, souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“):

 • Právní důvod zpracování osobních údajů (dle čl. 6 GDPR): tímto uděluji souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro uvedený účel (článek 6 bod 1 písm. a) GDPR)
 • Správcem osobních údajů je: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2, Datová schránka: sc9aavg, IČ: 00551023, adresa elektronické podatelny: posta@mpsv.cz
 • Zpracovatel: Click4Survey s.r.o., Sociologický ústav AV ČR, v.v.i
 • Účel zpracování osobních údajů: dotazníkové šetření za účelem zjištění bytové, příjmové (včetně zaměstnání) a sociální (rodinné) situace žadatelů o humanitární dávku s cílem efektivního řízení a nastavení podpory a optimalizace kapacit veřejné správy
 • Rozsah zpracování osobních údajů: e-mailová adresa uvedená žadatelem v žádosti o humanitární dávku
 • Doba uložení osobních údajů: Vaše osobní údaje budou zpracovávány a uchovávány do odvolání uděleného souhlasu s jejich zpracováním pro uvedený účel, nejdéle však do 31. 3. 2025.
 • Předávání osobních údajů dalším subjektům: Vaše osobní údaje mohou být předány ke zpracování v rámci Evropské unie, resp. Evropského hospodářského prostoru (EHP).
 • Uložení a zabezpečení osobních údajů: Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v souladu se zásadami GDPR a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Pro bezpečné uchovávání osobních údajů a pro zabránění neoprávněného přístupu k nim byla přijata příslušná technická a organizační opatření. Pro zabezpečení osobních údajů je využívána řada bezpečnostních standardů a procesů. Zároveň je vyžadováno, aby všichni zpracovatelé splňovali příslušné bezpečnostní standardy a dodržovali nastavené procesy zabezpečení osobních údajů.
 • Další Vaše práva související se zpracováním osobních údajů: právo na informace o zpracování a přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu, resp. doplnění, právo na výmaz, právo na omezení zpracování osobních údajů, právo na přenositelnost údajů, právo vznést námitku, právo odvolat souhlas, právo podat podnět nebo stížnost. Jednotlivá práva můžou být uplatněna formou písemné žádosti. V případě jakýchkoliv pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit se stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, https://www.uoou.cz.
Цим я заявляю, що я розумію вищенаведену інформацію про обробку персональних даних і погоджуюсь з їх обробкою з наведеною метою. Цю згоду я підтверджую, відправивши Анкету.
(Tímto prohlašuji, že výše uvedeným informacím o zpracování osobních údajů rozumím a souhlasím s jejich zpracováním pro uvedený účel. Tuto skutečnost potvrzuji odesláním dotazníku.)*