Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Všeobecné obchodní podmínky

Pro uživatele portálu Click4Survey

I. Úvodní ustanovení

1. Poskytovatel poskytuje za níže uvedených obchodních podmínek klientovi služby portálu Click4Survey, který nabízí sadu on-line nástrojů pro tvorbu, realizaci a analýzu on-line dotazníků a průzkumů.

2. Poskytovatelem služeb portálu je společnost Click4Survey s.r.o., se sídlem Radlická 3201/14, 150 00 Praha 5 - Smíchov, IČO: 24264016

3. Klientem je každá osoba, která v souladu s těmito Obchodními podmínkami provedla registraci na webových stránkách www.click4survey.cz. Klientem může být pouze osoba s plnou zodpovědností k právním úkonům.

II. Práva a povinnosti klientů

1. Objednáním a využíváním služeb portálu klient vyslovuje a potvrzuje svůj závazek řídit se těmito Obchodními podmínkami stejně, jako by byly vytištěny a podepsány ve formě smlouvy.

2. Klient je povinen uvést při své registraci či objednávce správné a úplné údaje, které budou použity pro fakturaci poskytnutých služeb a komunikaci s klientem. Klient je povinen udržovat své kontaktní údaje zadané do portálu v aktuálním stavu.

3. Klient je povinen chránit své přístupové údaje do portálu před zneužitím třetí stranou.

4. Klient nese plnou odpovědnost za veškerý obsah, který vložil do portálu, a to především obsah svých dotazníků a e-mailových zpráv.

5. Klient je povinen zajistit, aby obsah dotazníků a e-mailových pozvánek vytvářených v portálu nebyl v rozporu s dobrými mravy a právními předpisy České republiky.

6. Klient se zavazuje, že nebude portálu využívat k rozesílání nevyžádaných obchodních nabídek (tzv. SPAM).

7. Klient využívající studentskou slevu se zavazuje, že bude portál využívat výhradně pro nekomerční průzkumy. V opačném případě je poskytovatel oprávněn jeho účet smazat bez jakékoliv náhrady.

III. Práva a povinnosti poskytovatele

1. Poskytovatel je povinen zajistit provoz portálu.

2. Poskytovatel nenese odpovědnost za neúmyslné výpadky provozu portálu, které mohou být technického charakteru, ale je povinen zajistit zprovoznění portálu v co nejkratším možném termínu.

3. Poskytovatel má právo na přerušení služeb portálu z důvodu plánovaných zásahů do provozu portálu (aktualizace, údržba, apod.)

4. Poskytovatel má právo zrušit službu klientovi, který záměrně poškozuje chod portálu.

5. Poskytovatel má právo zrušit klientovi účet FREE bez udání důvodu.

6. Poskytovatel má právo zrušit službu ve zkušebním účtu bez udání důvodu.

7. Poskytovatel má právo zrušit službu klientovi, který používá služby portálu v rozporu s právními předpisy České republiky a právními předpisy vydanými jinými státy než je Česká republika.

8. Poskytovatel se nepodílí na obsahu a neodpovídá za obsah dotazníků a e-mailových zpráv vytvořených v portálu klienty.

9. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za škody vzniklé užíváním portálu Click4Survey.

10. Provozovatel je oprávněn popř. povinen předat osobní údaje klienta orgánům činným v trestním řízení, orgánům státní správy nebo poškozené osobě, pokud vyjde najevo, že klient se v portálu Click4Survey dopustil jednání, pro které bylo zahájeno trestní nebo správní řízení nebo kterým mohl způsobit majetkovou nebo nemajetkovou újmu třetí osobě.

11. Poskytovatel není odpovědný za škodu vzniklou klientovi ztrátou nebo zneužitím jeho přístupových údajů do portálu.

IV. Ceny

1. Ceny za užívání služeb portálu jsou stanoveny aktuálním ceníkem na adrese www.click4survey.cz/ceny/.

2. Pokud není uvedeno jinak, ceny jsou uváděny bez DPH. Poskytovatel je plátce DPH. DIČ poskytovatele je CZ24264016.

3. Vybraný účet je možné zakoupit online, nebo zasláním proforma faktury, na webových stránkách portálu. Nový účet bude zprovozněn až po připsání platby, nebo uhrazení proforma faktury, která bude klientovi doručena po vyplnění objednávky. Po zprovoznění účtu zároveň klient obdrží na zadanou e‑mailovou adresu daňový doklad v souboru PDF, který je digitálně podepsán kvalifikovaným certifikátem vystaveným certifikační autoritou Česká pošta s.p. - PostSignum QCA.

4. Odpovědi dotazníků nad limit zakoupeného účtu je možné získat zakoupením nového účtu.

5. Nevyčerpaná kapacita počtu odpovědí nebo e‑mailových pozvánek se zakoupením nového účtu nepřenáší.

6. Pokud není uvedeno jinak, veškeré slevy se aplikují pouze pro nákup účtu.

V. Ochrana osobních údajů a dat

1. Poskytovatel je registrovaný správce osobních údajů na Úřadě pro ochranu osobních údajů pod evidenčním číslem 00044293.

2. Veškeré osobní údaje sdělené na portálu Click4Survey jsou spravovány v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Osobní údaje klienta jsou shromažďovány, zpracovávány a ukládány zejména za účelem poskytování objednaných služeb a dále zasílání marketingových zpráv týkajících se výhradně služeb poskytovatele. Poskytovatel se zavazuje, že osobní údaje a data bude chránit a neposkytne je třetí osobě.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní vztah uzavřený podle těchto Obchodních podmínek se uzavírá na dobu platnosti registrace v portálu Click4Survey.

2. Veškerý obsah webového serveru www.click4survey.cz a forma tento obsah zachycující a jejich příslušné části jsou autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, a dle příslušných autorsko-právních předpisů a jejich každé jednotlivé užití bez souhlasu autora nebo nabyvatele licence je porušením autorských práv a může být důvodem občanskoprávní, správní a/nebo trestní odpovědnosti.

3. Provozovatel si vyhrazuje právo měnit tyto Obchodní podmínky i bez předchozího souhlasu klienta, a to tím způsobem, že zveřejní jejich poslední nové a úplné znění na stránkách www.click4survey.cz/vseobecne-obchodni-podminky/. Takovým zveřejněním vstoupí nové znění Obchodních podmínek v účinnost, pokud není v Obchodních podmínkách stanoveno datum pozdější.

4. Tyto Obchodních podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 26.9.2014.