Ochrana osobních údajů

1. Definice základních pojmů

1.1. Pojmy "Poskytovatel", "Uživatel", "Licenční smlouva", "Aplikace" mají stejný význam, který definují obchodní podmínky zveřejněné na adrese www.click4survey.cz/obchodni-podminky.

1.2. Poskytovatel a Uživatel spolu uzavřeli Licenční smlouvu tím, že Uživatel při vytvoření uživatelského účtu registrací odsouhlasil Obchodní podmínky.

1.3. V rámci tohoto právního vztahu bude Poskytovatel správcem osobních údajů Uživatele za účelem realizace smluvního vztahu a pro marketingové účely podle čl. 4 bod 7) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen "GDPR").

1.4. Termíny "správce dat", "zpracovatel dat", "osobní údaje", "zpracování", "odpovídající technická a organizační opatření" použitá v tomto textu je třeba vykládat v kontextu GDPR.

1.5. Poskytovatel je registrovaný správce osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod evidenčním číslem 00044293.

2. Jaké osobní údaje Poskytovatel o Uživateli spravuje

2.1. Pro poskytování Aplikace a její podporu Poskytovatel spravuje: e-mailovou adresu, heslo, jméno a příjmení uživatele, fakturační údaje (adresa uživatele, u podnikatelských subjektů také IČ, případně DIČ), IP adresy, korespondenci s uživatelskou podporou Aplikace, sledování návštěvnosti a záznamy o využívání aplikace (logy)

2.2. Další údaje o sobě do svého uživatelského účtu Uživatel zadá při používání Aplikace. Jde například o přístupové údaje dalších uživatelů v rámci organizace Uživatele – e-mailová adresa, jméno a příjmení uživatele.

2.3. Poskytovatel používá v rámci zvyšování kvality služeb a pro analytické účely ve své webové prezentaci tzv. soubory cookie. Používáním webu Uživatel souhlasí s použitím zmíněné technologie.

2.4. Údaje o respondentech Uživatele, vytvořených průzkumech, datech odpovědí a nakládání s nimi ze strany Poskytovatele popisuje Zpracovatelská smlouva publikovaná na adrese www.click4survey.cz/zpracovatelska-smlouva.

3. Co s osobními údaji Poskytovatel dělá a jak je zpracovává

3.1. Zpracováním osobních údajů za účelem realizace smluvního vztahu se rozumí zpracování údajů v rozsahu nezbytném pro plnění Licenční smlouvy. Za tímto účelem budou v nezbytném rozsahu zpracovávány identifikační a kontaktní údaje Uživatele a dále informace vztahující se k zajištění chodu Aplikace. V případě, že Uživatel s poskytnutím svých údajů za tímto účelem nesouhlasí, není možné smlouvu uzavřít.

3.2. Marketingovým využitím údajů se rozumí pouze využití kontaktních údajů Uživatele za účelem zasílání obchodních sdělení týkajících se produktů Poskytovatele (např. oznámení o nových funkcích Aplikace), případně o nových produktech a službách Poskytovatele. Výše uvedené osobní údaje poskytuje Uživatel dobrovolně a souhlasí s jejich zpracováním. Souhlas se uděluje na dobu trvání smluvního vztahu a lze jej kdykoliv odvolat.

3.3. Souhlas platí rovněž pro správcem pověřené zpracovatele, jejichž služby Poskytovatel využívá pro zajištění chodu Aplikace – např. poskytovatelé serverové infrastruktury, zálohování dat, externí spolupracovníci a zaměstnanci. Poskytovatel může do zpracování zapojit subdodavatele, pokud ten splňuje nároky shodné s ustanoveními této smlouvy.

3.4. Seznam subdodavatelů Poskytovatele je publikován na adrese www.click4survey.cz/zpracovatele.

3.5. Poskytovatel se zavazuje neposkytnout bez přímého souhlasu Uživatele jeho data třetím stranám (např. zvlášť udělený souhlas pro předání dat průzkumu pro účely zpracování externím sociologem). Tento souhlas může Uživatel poskytnout například formou e-mailové komunikace s Poskytovatelem.

3.6. Ze strany Poskytovatele nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu č. 22 GDPR.

4. Práva Uživatele

4.1. Uživatel má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na informaci o zpracování svých osobních údajů, právo na jejich opravu, právo na jejich vymazání. Uživatel, pokud se domnívá, že jsou jeho osobní data zpracovávána protiprávně, má také právo požadovat na Poskytovateli vysvětlení a odstranění závadného stavu.

4.2. Požádá-li Uživatel o informaci o rozsahu či způsobu zpracování svých Osobních údajů, je mu Poskytovatel povinen tuto informaci předat neprodleně, nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení žádosti Poskytovatelem na adrese podpora@click4survey.cz.

4.3. Poskytovatel je oprávněn v případě opakované a nedůvodné žádosti o poskytnutí fyzické kopie zpracovávaných Osobních údajů účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady s tím spojené.

5. Smazání dat

5.1. Po ukončení poskytování služeb na základě Licenční smlouvy mezi Poskytovatelem a Uživatelem — tím, že Uživatel zruší svůj účet — je Poskytovatel povinen vymazat data účtu Uživatele, pokud nemá povinnost uložit osobní údaje na základě zvláštního zákona.

5.2. Data uživatelského účtu se smažou nejpozději do osmačtyřiceti (48) hodin po zrušení účtu.

5.3. Do třiceti (30) dnů od smazání účtu Poskytovatel vymaže data účtu Uživatele i ze záloh aplikace.

5.4. Záznamy o činnosti Aplikace (logy), ve kterých mohou být i záznamy činnosti Uživatele v jeho účtu Poskytovatel maže do jednoho (1) roku od zrušení účtu.

5.5. Poskytovatel po ukončení plnění na základě Licenční smlouvy uchovává: e-mailovou adresu Uživatele (je nutná pro případný další kontakt; nebude využívána pro marketingové účely), korespondenci Uživatele při řešení jeho dotazů s uživatelskou podporou pomocí e-mailu, nebo Facebooku.

6. Ostatní

6.1. Uživatel se zavazuje neprodleně informovat Poskytovatele o všech jemu známých skutečnostech, které by mohly nepříznivě ovlivnit plnění závazků vyplývajících z těchto podmínek a poskytnout Poskytovateli součinnost při řešení těchto skutečností.