Obchodní podmínky

Registrací i dalším využíváním služeb vyjadřuje uživatel souhlas s níže uvedenými Obchodními podmínkami společnosti Click4Survey s. r. o. stanovenými pro využívání aplikace Click4Survey.

1. Definice základních pojmů

1.1. Poskytovatelem je společnost Click4Survey s.r.o., se sídlem Radlická 3201/14, 150 00 Praha 5, IČO: 24264016, DIČ: CZ24264016, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 198516 (dále jen poskytovatel).

1.2. Uživatelem je každá osoba identifikována e-mailovou adresou a heslem zadaným při registraci, která služeb využívá (dále jen uživatel).

1.3. Smlouvou se rozumí smlouva uzavřená mezi Poskytovatelem a Uživatelem, jejímž předmětem je poskytnutí Licence k užívání webové aplikace Click4Survey, dostupné na adrese app.click4survey.cz.

1.4. Aplikací se rozumí webová aplikace Click4Survey pro tvorbu a realizaci online dotazníků a průzkumů.

1.5. Licence je nevýhradní licencí k užívání Aplikace za podmínek uvedených v těchto obchodních podmínkách.

1.6. Nabídkou k uzavření Smlouvy je registrace Uživatele, která se realizuje vytvořením účtu (vyplněním a odesláním registračního formuláře nebo vytvořením registrace ze strany Poskytovatele na základě žádosti Uživatele).

1.7. Přijetím nabídky je zobrazení obrazovky s informací o potvrzení registrace nebo e-mailové potvrzení registrace poskytovatelem. Toto přijetí nabídky je okamžikem uzavření Smlouvy. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.

1.8. Účet – uživatelský účet pro službu vytvořený registrací. Účet představuje neveřejnou část aplikace, přístupnou zadáním e-mailové adresy a hesla uživatele.

1.9. Blokace účtu je omezením přístupu uživatele k účtu. Uživateli je umožněno jen zrušit svůj účet.

1.10. Zrušení účtu je nenávratné smazání účtu uživatele a všech dat spojených s rušeným účtem. Zrušení účtu představuje zrušení Smlouvy.

2. Práva a povinnosti uživatele

2.1. Uživatel je povinen uvést při registraci pravdivé kontaktní údaje využívané pro účely fakturace poskytnutých služeb a komunikaci s poskytovatelem. Uživatel je povinen udržovat tyto údaje aktuální.

2.2. Uživatel souhlasí, aby mu byla poskytovatelem zasílána obchodní sdělení. Tento souhlas je kdykoli odvolatelný.

2.3. Uživatel je povinen chránit poskytnutá přístupová jména a hesla ke zřízeným službám a programovým prostředkům serveru před zneužitím třetí stranou. Za případné zneužití nenese poskytovatel odpovědnost.

2.4. Aplikace Click4Survey, je dle zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen „Autorský zákon“), autorským dílem. Majetková práva k aplikaci náleží poskytovateli. Tato smlouva neuděluje uživateli žádná oprávnění ve spojení s ochrannými známkami poskytovatele.

2.5. Uživatel se zavazuje neprodávat ani dále neposkytovat Aplikaci jakýmkoliv způsobem třetím osobám bez souhlasu poskytovatele.

2.6. Uživatel nese plnou zodpovědnost za data a obsah, který poskytovanou Aplikací zpracovává a zavazuje se užívat poskytovanou Aplikaci v souladu s právními předpisy České republiky.

2.7. Uživatel se zavazuje nevyužívat svůj uživatelský účet pro rozesílání nevyžádaných e-mailů, virů nebo jiného obsahu, který je v rozporu s právními předpisy, obtěžující nebo v rozporu s dobrými mravy. Pro účely těchto podmínek se za spam považuje jakékoliv nevyžádané sdělení zaslané prostřednictvím e-mailu příjemci bez jeho předchozího souhlasu nebo příjemci, se kterým nebyl nikdy předtím v žádném smluvním vztahu. Za spam se považuje také jakékoliv sdělení, sloužící k přímé či nepřímé propagaci zboží, služeb, které není jasně a zřetelně označeno jako obchodní sdělení.

2.8. Uživatel se zavazuje platit řádně a včas dohodnutou cenu za poskytované služby dle platného ceníku.

2.9. Uživatel má právo kdykoli zrušit Smlouvu zrušením svého účtu, pokud jeho účet není blokovaný z důvodů porušení některé z obchodních podmínek. Všechna data uživatele budou po zrušení účtu nenávratně smazána.

3. Práva a povinnosti poskytovatele

3.1. Poskytovatel je povinen zajistit plynulý provoz Aplikace.

3.2. Porušením povinnosti poskytovatele zajistit plynulý provoz Aplikace není přerušení provozu Aplikace vzniklé z neodvratitelných objektivních důvodů (např. výpadek dodávek elektrické energie, technický výpadek na straně poskytovatele infrastruktury apod.) nebo přerušení provozu z důvodu systémových zásahů poskytovatele do provozu serveru, o kterých však bude uživatel informován včas a v předstihu informačním hlášením přímo v Aplikaci.

3.3. Poskytovatel má právo zrušit účet uživateli, který porušuje Smluvní podmínky, záměrně poškozuje aplikaci, zneužije ochranné známky poskytovatele, dopustí se jiného nelegálního šíření obsahu webu či webové aplikace nebo se snaží obejít tarifní omezení.

3.4. Poskytovatel má právo zrušit účet uživateli, který se do tohoto účtu nepřihlásil déle než 12 měsíců. Před případným zrušením poskytovatel upozorní uživatele zasláním e-mailové zprávy na jeho e-mailovou adresu.

3.5. Poskytovatel má právo zrušit účet uživateli využívajícímu Aplikaci v bezplatném tarifu FREE bez udání důvodu. Před případným zrušením poskytovatel upozorní uživatele zasláním e-mailové zprávy na jeho e-mailovou adresu.

3.6. Poskytovatel nenese odpovědnost za jakoukoli škodu způsobenou užíváním aplikace.

4. Ceny a platby

4.1. Ceny za užívání Aplikace jsou stanoveny dle aktuálního ceníku tarifů publikovaného na adrese www.click4survey.cz/ceny, a to podle zvoleného tarifu a zvoleného období.

4.2. Bezplatná verze Aplikace je dostupná v tarifu FREE. Funkce a limity tarifu FREE jsou publikovány na adrese www.click4survey.cz/funkce.

4.3. Placené tarify je možné bezplatně vyzkoušet ve 14 dní zkušební době. Po tuto dobu je kapacita účtu (počet odpovědí a e-mailových pozvánek) omezena.

4.4. Úhrady za využívání Aplikace se provádějí předem na základě vystavené (zálohové) faktury.

4.5. Pro bezhotovostní platby kartou je Aplikace napojena na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních či kreditních karet. Čísla platebních karet jsou zadávána pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu.

4.6. Poskytovatel je oprávněn měnit podmínky a ceny nabízených služeb.

4.7. Poskytovatel může poskytnout uživateli slevy a bonusy z ceny. Pravidla pro poskytnutí jsou uvedeny na adrese www.click4survey.cz/ceny.

4.8. Po ukončení platnosti placeného tarifu je uživatelský účet uzamčen. Uživatel si může účet zpřístupnit přechodem na bezplatný tarif nebo si znovu zakoupit placený tarif.

4.9. Poskytovatel má právo zablokovat účet uživateli, který je v prodlení s platbou za používání Aplikace déle než 5 pracovních dnů, a to do doby její úhrady.

4.10. Poskytovatel má právo zrušit účet uživateli, který je v prodlení s platbou za využívání Aplikace déle než 1 měsíc. Před případným zrušením upozorní poskytovatel uživatele zasláním e-mailové zprávy na adresu uživatele.

5. Ochrana osobních údajů

5.1. Poskytovatel je registrovaný správce osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod evidenčním číslem 00044293.

5.2. Ochranu osobních údajů Uživatele upravují Podmínky ochrany osobních údajů publikované na adrese www.click4survey.cz/ochrana-osobnich-udaju.

5.3. Ochranu osobních údajů respondentů Uživatele upravuje Zpracovatelská smlouva publikovaná na adrese www.click4survey.cz/zpracovatelska-smlouva.

6. Závěrečná ustanovení

6.1. Poskytovatel má právo měnit tyto obchodní podmínky, například z důvodu jejich uvedení do souladu s právními předpisy. Na změnu Obchodních podmínek bude Uživatel upozorněn v Aplikaci.

6.2. Pokud uživatel se změnou obchodních podmínek nesouhlasí, má právo účet zrušit.

6.3. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 24. 5. 2018.