Zpracovatelská smlouva

Tato Zpracovatelská smlouva je dodatkem Obchodních podmínek mezi společností Click4Survey s.r.o. a Uživatelem.

1. Definice základních pojmů

1.1. Pojmy "Poskytovatel", "Uživatel", "Licenční smlouva", "Aplikace" mají stejný význam, který definují Obchodní podmínky a termíny "GDPR", "správce dat", "zpracovatel dat", "osobní údaje", "zpracování", "odpovídající technická a organizační opatření", jak je definují Podmínky ochrany osobních údajů.

1.2. Respondent je každá osoba, která se účastní vyplňování dotazníku vytvořeného a provozovaného Uživatelem v Aplikaci.

1.3. Tato Zpracovatelská smlouva definuje způsob zpracování osobních údajů Respondentů Uživatele v souladu s požadavky GDPR.

1.4. Poskytovatel je ve vztahu k osobním údajům Respondentů Uživatele zpracovatelem, Uživatel je správcem těchto údajů.

1.5. Poskytovatel není oprávněn osobní údaje zpracovávat v rozporu anebo nad rámec stanovený těmito podmínkami bez přímého, zvláštního souhlasu Uživatele (např. souhlas zvlášť udělený pro předání údajů ke zpracování externím sociologem za účelem hromadného zpracování výsledků průzkumu do sociologické studie). Tento souhlas může Uživatel dát například vyplněním formuláře v aplikaci, e-mailem, nebo jinou komunikací s Poskytovatelem.

1.6. Poskytovatel je registrovaný správce osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod evidenčním číslem 00044293.

2. Jaké osobní údaje Poskytovatel zpracovává

2.1. Poskytovatel se zavazuje pro Uživatele zpracovávat osobní údaje za účelem poskytování aplikace Click4Survey formou licenční smlouvy a poskytnutí podpory Uživateli při používání aplikace v rozsahu běžných osobních údajů. Zpracování zvláštní kategorie údajů podle čl. 9 GDPR je v rámci Aplikace zakázáno.

2.2. Uživatel může do Aplikace vložit tyto osobní údaje o svých respondentech: Jméno, příjmení, oslovení, kontaktní údaje (e-mailová adresa, telefonní číslo, mobilní číslo), firemní údaje (jméno firmy, oddělení, pracovní zařazení), dalších údaje o respondentovi.

2.3. Poskytovatel dále zpracovává data odpovědí z vyplněných dotazníků Uživatele, které vyplňují Respondenti a systémová data o nakládání s e-mailovými zprávami zasílanými Respondentům.

3. Co s osobními údaji Poskytovatel dělá, jak je zpracovává

3.1. Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem poskytování Aplikace formou Licenční smlouvy. Poskytovatel bude v rámci zpracování osobní údaje shromažďovat, ukládat na nosiče informací, uchovávat a mazat.

3.2. Uživatel povoluje Poskytovateli zapojit do zpracování dalšího zpracovatele osobních údajů. Poskytovatel musí uložit svým subdodavatelům v postavení zpracovatelů osobních údajů stejné povinnosti na ochranu osobních údajů, jak jsou stanoveny v těchto podmínkách.

3.3. Seznam subdodavatelů Poskytovatele je publikován na adrese www.click4survey.cz/zpracovatele.

3.4. Poskytovatel se zavazuje, že bude udržovat technická a organizační opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě.

3.5. Oprávněné osoby Poskytovatele, které zpracovávají osobní údaje podle těchto podmínek, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejněním by bylo ohroženo jejich zabezpečení.

3.6. Poskytovatel poskytne Uživateli veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti podle této smlouvy a GDPR.

4. Právo Uživatele exportovat data

4.1. Uživatel má právo exportovat si data svých průzkumů a kontakty e-mailových kampaní ve strojově zpracovatelných formátech, pokud jsou tyto funkce dostupné v aktuálně využívaném tarifu Aplikace.

4.2. Uživatel má právo exportovat si strojově zpracovanou analýzu výsledků průzkumů ve formátu PDF, pokud je tato funkce dostupná v aktuálně využívaném tarifu Aplikace.

5. Smazání dat

5.1. Data uživatelského účtu se smažou nejpozději do osmačtyřiceti (48) hodin po zrušení účtu.

5.2. Do třiceti (30) dnů od smazání účtu Poskytovatel vymaže data účtu Uživatele i ze všech záloh aplikace.

5.3. Záznamy o činnosti Aplikace (logy), ve kterých mohou být i záznamy činnosti Uživatele v jeho účtu Poskytovatel maže do jednoho (1) roku od zrušení účtu.

6. Ostatní

6.1. Uživatel se zavazuje neprodleně ohlašovat všechny jemu známé skutečnosti, které by mohly nepříznivě ovlivnit plnění závazků vyplývajících z těchto podmínek a poskytnout Poskytovateli součinnost nezbytnou pro plnění těchto podmínek.